خانه / کشاورزی و منابع طبیعی

کشاورزی و منابع طبیعی

بررسی تأثیر آتش¬سوزی بر پوشش گیاهی مراتع کوهستانی خرم¬آباد (مطالعه موردی: مراتع ییلاقی گردنه زاغه)

بررسی تأثیر آتش¬سوزی بر پوشش گیاهی مراتع کوهستانی خرم¬آباد (مطالعه موردی: مراتع ییلاقی گردنه زاغه) چکیده آتش­سوزی وسیله­ای مؤثر برای کنترل گونه­های گیاهی نامطلوب و ناخواسته در مراتع و افزایش بهره­وری دام است. این پژوهش با هدف بررسی اثر آتش­سوزی بر تراکم و پوشش سطحی فرم­های مختلف رویشی گیاهان مرتعی …

ادامه نوشته »

بررسی ترکیبات اسانس، ترکیبات فنلی و آنتی اکسیدانی آنغوزه در سه منطقه رویشی استان فارس

بررسی ترکیبات اسانس، ترکیبات فنلی و آنتی اکسیدانی آنغوزه در سه منطقه رویشی استان فارس فهرست مطالب چکیده……………………………………………………………………………………………………………………………………………۱ فصل اول: مقدمه و کلیات ۱-۱-مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………۳ ۱-۲- پرسش اصلی تحقیق……………………………………………………………………………………………………….۹ ۱-۳-هدف………………………………………………………………………………………………………………………………..۹ ۱-۳-۱- هدف اصلی… جزئیات بیشتر / دانلود

ادامه نوشته »

بررسي تغييرات زماني انتقال رسوب معلق در مواقع سیلابی با استفاده از مدل¬های HEC-RAS و GEP (مطالعه موردی: حوزه آبخيز کشکان)

بررسي تغييرات زماني انتقال رسوب معلق در مواقع سیلابی با استفاده از مدل¬های HEC-RAS و GEP (مطالعه موردی: حوزه آبخيز کشکان) چکیده فرسایش و انتقال رسوب از پدیده­های مهم رودخانه­ای می­باشند و در طرح­های آبخیزداری و حفاظت آب و خاک، برآورد بار رسوبی رودخانه از اهمیت زیادی برخوردار می­باشد. از …

ادامه نوشته »

بررسي عوامل مؤثر بر مشارکت مرتعداران در طرح‌هاي مرتعداري (مطالعه موردي: مراتع شهرستان خاتم – استان يزد)

بررسي عوامل مؤثر بر مشارکت مرتعداران در طرح‌هاي مرتعداري (مطالعه موردي: مراتع شهرستان خاتم – استان يزد) فهرست مطالب چکیده………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱ فصل اول : مقدمه و کلیات ۱ـ۱٫ مقدمه۳ ۱ـ۲٫ اهمیت مشارکت۴ ۱-۳٫ ضرورت انجام تحقیق۶ ۱-۴٫ اهداف تحقیق۸ ۱-۴-۱٫ اهداف علمی۸ ۱-۴-۲٫ اهداف کاربردی۹ ۱-۵٫ فرضیات تحقیق۹ ۱-۶٫ اهمیت تحقیق۹ …

ادامه نوشته »

بررسی کارایی روش تجزیه و تحلیل عملکرد چشم انداز (LFA) در مراتع ییلاقی خشک ندوشن (مطالعه موردی: مرتع مزرعه امين استان یزد)

بررسی کارایی روش تجزیه و تحلیل عملکرد چشم انداز (LFA) در مراتع ییلاقی خشک ندوشن (مطالعه موردی: مرتع مزرعه امين استان یزد) چکیده   یکی از روش های نوین پایش اکوسیستم مرتعی، روش تجزیه و تحلیل عملکرد چشم انداز (LFA) می باشد. هدف از این مطالعه بررسی توانایی این روش …

ادامه نوشته »

تأثير عوامل محيطي (خاک و توپوگرافي) بر پراكنش جوامع گياهي منطقه حفاظت شده تنگ صياد شهركرد

تأثير عوامل محيطي (خاک و توپوگرافي) بر پراكنش جوامع گياهي منطقه حفاظت شده تنگ صياد شهركرد چکيده اين پژوهش به منظور بررسي عامل‌هاي محيطي مؤثر بر پراكنش جوامع گياهي، تعيين مهمترين اين عوامل و تحليل روابط حاکم بين پوشش گياهي و عوامل محيطي در منطقه حفاظت شده تنگ صياد انجام …

ادامه نوشته »

شبیه سازی اثر عملیات اصلاح و احیاء مراتع بر هدر رفت خاک با استفاده از مدل RUSLE

شبیه سازی اثر عملیات اصلاح و احیاء مراتع بر هدر رفت خاک با استفاده از مدل RUSLE چکیده مراتعاكوسيستم­هايطبيعيهستندكه دارايپوششيازگياهانمرتعيبوميو مناسبچرايداممي­باشند. آب،خاكوپوششگیاهینقشاساسیرادرحفظاکوسیستممرتعدارند،انجامطرح­هاییکهمنجربهحفظمحیططبیعی انسان­هاومحیطزیستگردد،یکامرضروريمحسوبمی­شود.دراینزمینهطرح­هايمنابعطبیعیحائزاهمیتهستند.اصلاح وبهره­برداريصحیحازمرتعدرقالبطرح­هايمرتعداريازنخستیناقداماتعلمیوفنیدرمرتعداريایراناست. طرح­هاي مرتعداريبه… جزئیات بیشتر / دانلود

ادامه نوشته »

تعیین ترادف اپرون ار. ان. ای ریبوزومی و آنالیز فیلوژنتیکی فیتوپلاسماهای همراه با بیماری تورم جوانه بادنجان در استان بوشهر

تعیین ترادف اپرون ار. ان. ای ریبوزومی و آنالیز فیلوژنتیکی فیتوپلاسماهای همراه با بیماری تورم جوانه بادنجان در استان بوشهر فهرست مطالب عنوان صفحه   چکیده …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱ فصـل اول- مقدمه ۱-۱- مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۳ فصل دوم- مروری بر پژوهش های پیشین ۲-۱- بادنجان………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۷ ۲-۱-۱- تاریخچه… جزئیات بیشتر / دانلود

ادامه نوشته »

ارزیابی مقاومت ارقام مختلف گوجه فرنگی نسبت به نماتد مولد گره ریشه Meloidogyne javanica Chitwood 1949

ارزیابی مقاومت ارقام مختلف گوجه فرنگی نسبت به نماتد مولد گره ریشه Meloidogyne javanica Chitwood 1949 فهرست مطالب مقدمه : ۱ ۱- ۱-گیاهشناسی گوجه فرنگی ۴ ۱-۲- بیماریهای گوجه فرنگی ۶ ۱-۳-نماتدهای مولد گره ریشه . Meloidogyne spp 8 1-3-1- گونه های مختلف ۸ ۱-۳-۲- نژادهای میزبانی ۹ ۱-۳-۳- پراکندگی …

ادامه نوشته »

ارزیابی مقاومت نسبی ژنوتیپ های آفتابگردان نسبت به قارچ Macrophomina phaseolina (Tassi) Goidanich عامل بیماری پوسیدگی زغالی

ارزیابی مقاومت نسبی ژنوتیپ های آفتابگردان نسبت به قارچ Macrophomina phaseolina (Tassi) Goidanich عامل بیماری پوسیدگی زغالی فهرست مطالب   عنوان صفحه چکیده فارسی ۱ فصل اول: مقدمه ۱-۱- تاریخچه و گیاه شناسی آفتابگردان ۲ ۱-۲- ارقام آفتابگردان ۳ ۱-۳- موارد مصرف آفتابگردان ۷ ۱-۴- میزان تولید آفتابگردان در جهان …

ادامه نوشته »

ارزيابي مقاومت نسبي لاين ها و ارقام مختلف کلزا نسبت به قارچ (Lib.) de Bary Sclerotinia sclerotiorumعامل بيماري پوسيدگي اسکلروتينيايي ساقه

ارزيابي مقاومت نسبي لاين ها و ارقام مختلف کلزا نسبت به قارچ (Lib.) de Bary Sclerotinia sclerotiorumعامل بيماري پوسيدگي اسکلروتينيايي ساقه چکيده بيماري پوسيدگي اسكلروتينيايي ساقه كلزا (Sclerotinia stem rot) با عامل (Lib.) de Bary Sclerotinia sclerotiorumيكي از بيماري هاي مهم اين گياه محسوب كه سبب كاهش كيفيت و كميت …

ادامه نوشته »

ارزیابی میزان تحمل ارقام کنجد به قارچ Macrophomina phaseolina در شرایط مزرعه در استان مازندران

ارزیابی میزان تحمل ارقام کنجد به قارچ Macrophomina phaseolina در شرایط مزرعه در استان مازندران فهرست مطالب عنوان صفحه چکیده………………………………………… ۱ فصل اول : مقدمه ۱-۱- گیاه شناسی کنجد ………………………….. ۲ ۱-۲- ترکیبات شیمیایی کنجد………………………. ۴ ۱-۳- خواص مفید کنجد برای سلامتی بدن …………….. ۴ ۱-۴- بیماریهای مهم کنجد………………………… ۵ …

ادامه نوشته »

بررسی اپیدمیولوژی بیماری مومیایی درختان میوه هسته دار در استان گلستان

بررسی اپیدمیولوژی بیماری مومیایی درختان میوه هسته دار در استان گلستان فهرست مطالب عنوان صفحه چکیده۱ فصل اول: مقدمه پراکنش جغرافیایی۴ اهمیت بیماری۶ علائم بیماری۸ عامل بیماری۲۱ زیست شناسی بیمارگر – تولیدمثل جنسی۲۴ زیست شناسی بیمارگر – تولیدمثل غیرجنسی۲۴ زیست شناسی بیمارگر – گونه ها۲۵ زادمایه۲۷ چرخه بیماری۳۱ اپیدمی شناسی۳۵ …

ادامه نوشته »

ارزيابي واكنش ارقام مختلف سويا نسبت به بيماري پوسيدگي ذغالي دراستان گلستان

ارزيابي واكنش ارقام مختلف سويا نسبت به بيماري پوسيدگي ذغالي دراستان گلستان فهرست مطالب صفحه           عنوان فصل اول: مقدمه ۴ ۱-۱- گروههاي رسيدگي سويا ۸ ۱-۲- بیماریهای سویا ۹ ۱-۳- بيماري پوسیدگی ذغالی ۹ ۱-۴- دامنه میزبانی ۱۱ ۱-۵- پراکندگی جغرافیایی ماکروفومیتا در دنیا و …

ادامه نوشته »

بررسي اثر چند نوع فرمولاسيون باکتري سودوموناس فلورسنت بر روي قارچ Rhizoctonia solani عامل مرگ گياهچه لوبيا

بررسي اثر چند نوع فرمولاسيون باکتري سودوموناس فلورسنت بر روي قارچ Rhizoctonia solani عامل مرگ گياهچه لوبيا فهرست مطالب چکيده‌ك فصل اول‌ل اهداف تحقيق:۱۶ فصل دوم۱۷ ۱-۲- مفاهيم کنترل بيولوژيک:۱۸ ۲-۲- ريزوسفر۱۸ ۱-۲-۲- ديگر ويژگي‌هاي لازم براي کلونيزاسيون: فلاژلا:۲۱ ۳-۲- استفاده از باکتري هاي سودوموناس فلورسنت در کنترل بيولوژيک:۲۲ ويژگي …

ادامه نوشته »

بررسی اتیولوژی بیماری زردی نخود و تعیین مقاومت ارقام متداول در استان لرستان

بررسی اتیولوژی بیماری زردی نخود و تعیین مقاومت ارقام متداول در استان لرستان چکیده: در این پژوهش به منظور شناسایی عوامل بیماری زردی و پژمردگی نخود و ارزیابی ارقام مقاوم نخود نسبت به این بیماری در سال زراعی ۹۳-۹۲ از مزارع نخود در مناطق مختلف استان لرستان نمونه‌برداری شد و …

ادامه نوشته »

"بررسي اثر متقابل قارچ Colletotrichum coccodes عامل بيماري خال سياه و باکتريRalstonia solanacearum عامل بيماري پژمردگي باکتريايي سيب¬زميني"

"بررسي اثر متقابل قارچ Colletotrichum coccodes عامل بيماري خال سياه و باکتريRalstonia solanacearum عامل بيماري پژمردگي باکتريايي سيب¬زميني" چکيده:   سيب زميني با توليد حدود ۳٠٠ ميليون تن در سال، چهارمين محصول مهم غذايي در جهان است. توليد اين محصول همواره با مشکلاتي همراه بوده است. اين گياه در معرض …

ادامه نوشته »

بررسی اثرات فاکتورهای جیره‌ای و متابولیکی مرتبط با سندروم افزایش فشار خون ریوی (آسیت) در جوجه‌های گوشتی

بررسی اثرات فاکتورهای جیره‌ای و متابولیکی مرتبط با سندروم افزایش فشار خون ریوی (آسیت) در جوجه‌های گوشتی مقدمه:۱ ۱- بررسی منابع ۵ ۱-۱- فشار خون ریوی:۵ ۱-۲- تاریخچه آسیت:۵ ۱-۳- خلاصه‌ای از عوامل مـؤثر در بروز سندروم آسیت:۶ ۱-۳-۱-سرعت رشد و ترکیب بدن:۶ ۱-۳-۲- سن:۶ ۱-۳-۳- نور:۶ ۱-۳-۴- جنسیت:۶ ۱-۳-۵- …

ادامه نوشته »

ارزیابی ژنوتیپ‎های باقلا به بیماری‎های برگی در منطقه گرگان

ارزیابی ژنوتیپ‎های باقلا به بیماری‎های برگی در منطقه گرگان فهرست مطالب عنوان صفحه چکیده………………………………………………………………………………………………………………………..۱ فصل اول – مقدمه ۱-۱حبوبات………………………………………………………………………………………………………………….. ۳ ۱-۲ اهمیت و جایگاه حبوبات در جهان ………………………………………………………………………………۴ ۱-۳ باقلا………………………………………………………………………………………………………………………..۸ ۱-۴… جزئیات بیشتر / دانلود

ادامه نوشته »

بررسی درصد آلودگی پسته های آب خندان به قارچ Aspergillus flavus و آفلاتوکسین

بررسی درصد آلودگی پسته های آب خندان به قارچ Aspergillus flavus و آفلاتوکسین فهرست مطالب   فصل اول.. ۱ مقدمه‌:2 فصل دوم.. ۵ بررسي منابع.. ۵ تاريخچه درخت پسته.. ۶ رده بندي گياه شناسي:.. ۷ سطح زير کشت.. ۷ کشت و توليد پسته در دنيا.. ۷ سطح زير کشت و …

ادامه نوشته »

تعیین ترادف اپرون ار. ان. ای ریبوزومی و آنالیز فیلوژنتیکی فیتوپلاسماهای همراه با بیماری تورم جوانه بادنجان در استان بوشهر

تعیین ترادف اپرون ار. ان. ای ریبوزومی و آنالیز فیلوژنتیکی فیتوپلاسماهای همراه با بیماری تورم جوانه بادنجان در استان بوشهر فهرست مطالب عنوان صفحه   چکیده …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱ فصـل اول- مقدمه ۱-۱- مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۳ فصل دوم- مروری بر پژوهش های پیشین ۲-۱- بادنجان………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۷ ۲-۱-۱- تاریخچه… جزئیات بیشتر / دانلود

ادامه نوشته »

پراکنش وتنوع قارچMacrophomina phaseolina (Tassi) Goid با استفاده از کلرات پتاسيم در استان مازندران

پراکنش وتنوع قارچMacrophomina phaseolina (Tassi) Goid با استفاده از کلرات پتاسيم در استان مازندران فهرست مطالب عنوان صفحه چکیده ……………………………. ۱ فصل اول : مقدمه ۱- ۱- تاریخچه و گیاه شناسی سویا………………………………….. ۳ ۱-۲- بیماری های سویا……………………………………………………….. ۶ ۱-۲-۱-پوسیدگی ذغالی(Soybean Charcoal Rot)…………………………. 6 1-2-2- بیماری پوسیدگی فیتوفترایی سویا(phytophtora rotof soybean) …

ادامه نوشته »

ارزیابی مقاومت ارقام مختلف گوجه فرنگی نسبت به نماتد مولد گره ریشه Meloidogyne javanica Chitwood 1949

ارزیابی مقاومت ارقام مختلف گوجه فرنگی نسبت به نماتد مولد گره ریشه Meloidogyne javanica Chitwood 1949 فهرست مطالب مقدمه : ۱ ۱- ۱-گیاهشناسی گوجه فرنگی ۴ ۱-۲- بیماریهای گوجه فرنگی ۶ ۱-۳-نماتدهای مولد گره ریشه . Meloidogyne spp 8 1-3-1- گونه های مختلف ۸ ۱-۳-۲- نژادهای میزبانی ۹ ۱-۳-۳- پراکندگی …

ادامه نوشته »