خانه / مهندسی شیمی

مهندسی شیمی

مطالعه تئوری برهم کنش در کلاسترهای H2SO4…HNO…(H2O)n (n = 0-2)

مطالعه تئوری برهم کنش در کلاسترهای H2SO4…HNO…(H2O)n (n = 0-2) چکيده در کار حاضر، به مطالعه تئوري ساختارهاي پايدار، انرژي­هاي پيوند و نحوه برهم­کنش در کلاسترهاي H2SO4…HNO…(H2O)n (n = 0-2) در سطح محاسباتي MP2/aug-cc-pVDZ پرداخته شد. حضور يک و دو مولکول H2O، برهم­کنش ميان دو مولکول HNO و H2SO4 را …

ادامه نوشته »

ارزیابی کمی ریسک ناشی ازحوادث فرآیندی در ایستگاه تقویت فشار گاز شهرستان رامسر۹۳

ارزیابی کمی ریسک ناشی ازحوادث فرآیندی در ایستگاه تقویت فشار گاز شهرستان رامسر۹۳ فهرست مطالب عنوان صفحه چکیده …. ۱ مقدمه .. ۲ فصل اول : کلیات . ۴ ۱-۱٫ هدف اصلی تحقیق ….. ۵ ۱-۲٫ بیان مسئله … ۵ ۱-۳٫ فرضیهتحقیق ……. ۷ ۱-۴٫ نوآوری تحقیق … ۷ ۱-۵٫ …

ادامه نوشته »

استخراج نقطه ی ابری اورانيم و اندازه گيری آن در نمونه های آبی به ويژه آب دريا۹۰

استخراج نقطه ی ابری اورانيم و اندازه گيری آن در نمونه های آبی به ويژه آب دريا۹۰  چکيده يک روش جديد مبتنی بر استخراج نقطه­ي ابری به منظور استخراج اورانيم از نمونه­های آبی و اندازه­گيری آن با استفاده از طيف سنجی آلفا بر پايه سوسوزنی مايع مورد بررسی قرار گرفته …

ادامه نوشته »

استخراج و تجزیه کمی و کیفی اسانس اکسشن‌های مختلف۹۳ Achillea filipendula

استخراج و تجزیه کمی و کیفی اسانس اکسشن‌های مختلف۹۳ Achillea filipendula   فهرست مطالب عنوان صفحه خلاصه فارسي… ۱  فصل اول: كليات مقدمه… ۳ ۱-۱٫ بيان مسأله. ۳ ۱-۲٫ ضرورت اهميت موضوع….. ۴ ۱-۳٫ اهداف. ۴ فصل دوم: مروري بر متون گذشته ۲-۱٫ خانواده کمپوزیته……. ۶ ۲-۲٫ مشخصات جنس بومادران….. …

ادامه نوشته »

استفاده از مدل سطحی برای بهینه سازی فرآیند هیدرولیز اسید رقیق از پوست سبز گردو برای تولید گلوکز۹۳

استفاده از مدل سطحی برای بهینه سازی فرآیند هیدرولیز اسید رقیق از پوست سبز گردو برای تولید گلوکز۹۳   فهرست مطالب عنوان…..صفحه چکیده…….1 فصل اول: مقدمه ۱-۱بیواتانول چیست؟….۳ ۱-۲ضرورت استفاده از اتانول..۴ فصل دوم: کلیات ۲-۱مقدمه……7 2-2تئوری احتراق……۷ ۲-۲-۱سوزاندن (احتراق مستقیم)…………………………………………………………………….۷ ۲-۲-۲فساد باکتریایی…………………………………………………………………………………..۷ ۲-۲-۳تخمیر…………………………………………………………………………………… ۷….…. 2-3روشهای هیدرولیز پسماندهای… جزئیات بیشتر …

ادامه نوشته »

اصلاح رفتار رزین اپوکسی با افزایش نرم کننده و شتاب دهنده

اصلاح رفتار رزین اپوکسی با افزایش نرم کننده و شتاب دهنده فهرست مطالب عنوان صفحه چکیده. ۱ فصل اول: مقدمه. ۱ـ۱ مقدمه. ۲ ۱ـ۲بیان مسأله. ۲ ۱ـ۳ ضرورت انجام تحقیق. ۳ ۱ـ۴ اهداف تحقیق. ۳ ۱ـ۵ فرضیه های تحقیق. ۳ فصل دوم:مروری برتحقیقات انجام شده. ۲ـ۱ مقدمه. ۴ ۲ـ۲ رزین …

ادامه نوشته »

امکان سنجی تبدیل میعانات گازی به سوخت های قابل مصرفی ( بنزین )۹۱

امکان سنجی تبدیل میعانات گازی به سوخت های قابل مصرفی ( بنزین )۹۱ فهرست مطالب عنوان شماره صفحه فصل اول: مقدمه ۱-۱- مقدمه ……۱ ۱-۲- پارس جنوبی …۷ ۱-۳- ترکیبات میعانات گازی۱۰ ۱-۴- بنزین.۱۱ ۱-۵- فشار بخار رید …۱۱ ۱-۶- عدد اکتان .۱۲ ۱-۷- کلیات …۱۷ فصل دوم: روش های …

ادامه نوشته »

اندازه گیری دی کرومات در آب توسط روش فیلم اسکنومتری۹۳

اندازه گیری دی کرومات در آب توسط روش فیلم اسکنومتری۹۳  فهرست مطالب  عنوان…. صفحه  چکیده فصل اول: کلیات تحقیق… ۱ ۱-۱- مقدمه…… ۲ ۱-۲- مبانی رنگ… ۲ ۱-۳- پارامترهای توصیف نور. ۳ ۱-۴- نمودار رنگینگی… ۵ ۱-۵- مدل رنگی…. ۶ ۱-۶- مقادیر محرکه سه گانه… ۷ ۱-۷- اصول مدل‌های رنگی…. …

ادامه نوشته »

اندازه‌گیری ایزوپرنالین در ادرار به روش میکرواستخراج مایع مایع پخشی و گاز کروماتوگرافی۹۳

اندازه‌گیری ایزوپرنالین در ادرار به روش میکرواستخراج مایع مایع پخشی و گاز کروماتوگرافی۹۳ فهرست مطالب عنوان صفحه چکیده. ۱  فصل اول: کلیات تحقیق ۱-۱- مقدمه. ۳ ۱-۲-ایزوپرنالین. ۴ ۱-۲-۱-شیمی ایزوپرنالین. ۶ ۱-۲-۲-اهمیت اندازه‌گیری. ۶ ۱-۳-جمع‌بندی. ۹  فصل دوم: مروريبرادبیاتتحقیقوپیشینهتحقیق ۲-۱- مروری بر روش‌های آنالیز ایزوپرنالین. ۱۱ ۲-۲- روش‌های رایج استخراج. …

ادامه نوشته »

بررسی اثر گونه ی سوم و محاسبه ضریب دوم ویریال گاز F2با استفاده از سطح نظریQCISD(T)aug-cc-pVTZ

بررسی اثر گونه ی سوم و محاسبه ضریب دوم ویریال گاز F2با استفاده از سطح نظریQCISD(T)aug-cc-pVTZ چکیده در این تحقیق برای ارزیابی سطح انرژی پتانسیل بین­مولکولی (IPS) سیستم F2-F2به محاسبه­ی ضریب دوم ویریال گاز فلوئورپرداخته­ شد. IPS­ها با استفاده از سطح نظری QCISD(T) و مجموعه پایه‌ی cc-pVTZ-augبه­دست آمده­اند. محاسبات در …

ادامه نوشته »

بررسی اثر نانو ذرات خاک‌رس بر خواص پلی اتیلن اتصال عرضی شده۹۲

بررسی اثر نانو ذرات خاک‌رس بر خواص پلی اتیلن اتصال عرضی شده۹۲  فهرست عنوان صفحه چکیده………۱ ۱ فصل اولمقدمه……………………………. ۲ ۱- ۱ تاريخچه ساخت كابل در جهان.. ۳ ۱-۲ ویژگی‌هایالکتریکیوخواصفیزیکیوشیمیاییموادعایق.. ۳ ۱-۲-۱رفتارمکانیکیمادهعایق.. ۴ ۱-۲-۲رفتارهايگرماییماده‌ی عایق.. ۴ ۱-۲-۳رفتار شیمیایی.. ۴ ۱-۲-۴خصوصیاتالکتریکی.. ۵ ۱-۲-۵عواملاقتصادي.. ۵ ۱-۳ کابل‌ بر پایه‌ی پلي‌اتيلن اتصال‌عرضی شده.. …

ادامه نوشته »

بررسی برخی خواص ترمودینامیکی سیستم های دوتایی شامل سولفولان با کلروبنزن، برموبنزن و نیتروبنزن دردماهای مختلف

بررسی برخی خواص ترمودینامیکی سیستم های دوتایی شامل سولفولان با کلروبنزن، برموبنزن و نیتروبنزن دردماهای مختلف  چکیده چگالی و گرانروی مخلوط های دوتایی سولفولان با کلرو بنزن، بروموبنزن و نیتروبنزن در محدوده کسر مولی (۰-۱) در دماهای ۱۵/۲۹۸، ۱۵/۳۰۳و ۱۵/۳۰۸ کلوین و در فشار جو اندازه گیری شد  از روی …

ادامه نوشته »

بررسی اثر نرکیبات پلیمری کاتیونی بر روی تار مو با استفاده از داده های نظری و اسکن میکروسکوپ الکترونی۹۲ (SEM)

بررسی اثر نرکیبات پلیمری کاتیونی بر روی تار مو با استفاده از داده های نظری و اسکن میکروسکوپ الکترونی۹۲ (SEM)  چكيده پايان نامه (شامل خلاصه، اهداف، روش هاي اجرا و نتايج به دست آمده) : بررسی اثر ترکیبات پلیمری کاتیونی در محصولات مراقبت از مو شامل شامپو و کاندیشنر بر …

ادامه نوشته »

بررسی تکنولوژی های موجود برای سولفورزدایی از نفتای برج تقطیر و شبیه سازی فرآیند آن۹۲

بررسی تکنولوژی های موجود برای سولفورزدایی از نفتای برج تقطیر و شبیه سازی فرآیند آن۹۲   فهرست عنوان صفحه چکیده..۱ مقدمه……۲ فصل اول:کلیات (۱-۱)تاثير سولفور بر آلايندگي خودرو……۱۰ (۱-۲)تاثيرات سولفور بر روي موتورهاي ديزل و تکنولوژي کنترل آلاينده ها….۱۱ (۱-۳)منشا پیدایش سولفور….۱۲ (۱-۴)انواع روشهای شیرین سازی….۱۳ (۱-۴-۱)شیرین سازی دکتر…..۱۴ (۱-۴-۲)شیرین …

ادامه نوشته »

بررسی رفتار فیزیکی و مکانیکی نانو کامپوزیت های تهیه شده بر پایه الاستومر پلی الفینی و نانو لوله های کربنی تک دیواره۹۲

بررسی رفتار فیزیکی و مکانیکی نانو کامپوزیت های تهیه شده بر پایه الاستومر پلی الفینی و نانو لوله های کربنی تک دیواره۹۲ فهرست مطالب فصل اول: مقدمه…….۲ ۱-۱ کوپلیمر اتیلن- اکتن. ۲ ۱-۱- ۱ سنتز و تولید. ۳ ۱-۱-۲ طبقه بندی. ۴ ۱-۱-۳ خواص فیزیکی. ۵ ۱-۱-۴ ساختمان بلوری. ۶ …

ادامه نوشته »

بررسی پیرولیز حرارتی و کاتالیستی پلی الفین ها و رابرها۹۲

بررسی پیرولیز حرارتی و کاتالیستی پلی الفین ها و رابرها۹۲  1 فهرست مطالب عنوان صفحه چکیده……1 فصلاول….. ۲ ۱-۱ مقدمه… ۲ ۱-۲ آمارپسماند.. ۳ ۱-۳ روش­های حذف پسماند.. ۳ ۱-۳-۱روش دفن زباله.. ۳ ۱-۳-۲روش سوزاندن پسماند.. ۴ ۱-۳-۳تبدیل پسماند به کمپوست.. ۴ ۱-۳-۴بازیافت.. ۴ ۱-۳-۵پیرولیز.. ۵ فصل دوم :مروریبر مطالعات …

ادامه نوشته »

بررسی جذب و رهایش داروی اکسی تتراسایکلین بر روی گرافن اکساید عامل دار شده۹۳

بررسی جذب و رهایش داروی اکسی تتراسایکلین بر روی گرافن اکساید عامل دار شده۹۳ فهرست عنوان صفحه چکیده ….۱ فصل اول_گرافن و رهایش….۲ ۱-۱ مقدمه …….۳ ۱-۲ آلوتروپ های کربن ….۴ ۱-۲-۱ الماس…۶ ۱-۲-۱-۱ خواص الماس …۶ ۱-۲-۲ گرافیت ……..۷ گرافن …۸۳-۲-۱ ۱-۲-۴ فولرن …..۹ ۱-۳ تعریف نانو ذرات ………………………………………………………………………………………………………………..۱۰ …

ادامه نوشته »

بررسی حذف مواد آلی رنگزا در مقادیر کم از آبهای آلوده شده طی فرایندهای اکسایش پیشرفته در حضور نور خورشید و نور فرابنفش با استفاده از فتو¬راکتور¬های متم

بررسی حذف مواد آلی رنگزا در مقادیر کم از آبهای آلوده شده طی فرایندهای اکسایش پیشرفته در حضور نور خورشید و نور فرابنفش با استفاده از فتو¬راکتور¬های متم چکیده در پروژه حاضر به مطالعه­ی تخریب مواد آلی رنگزای راکتیو آبی ۱۹ و قرمز مستقیم ۲۳ از محلول آبی که به …

ادامه نوشته »

بررسی خواص اساسی بایو نانو کامپوزیت نشاسته تاپیوکا نانو دی اکسید تیتانیوم و اثر آن بر پارامترهای رشد میکروبی اشریشیا کلی۹۳

بررسی خواص اساسی بایو نانو کامپوزیت نشاسته تاپیوکا نانو دی اکسید تیتانیوم و اثر آن بر پارامترهای رشد میکروبی اشریشیا کلی۹۳ فهرست مطالب سپاسگزاری.. ‌د فهرست مطالب… ‌ه فهرست اشکال.. ‌ط فهرست جداول.. ‌ك چکیده۱ فصل اول.. ۲ ۱-۱- مقدمه. ۳ ۱-۲- پیشزمینه. ۵ ۱-۳- بیانمسئله. ۶ ۱-۴- اهمیتموضوع. ۸ …

ادامه نوشته »

بررسی تاثیر متیل جاسمونات بر متابولیت های ثانویه و اثرآنتی اکسیدانی گیاه نعنا فلفلی ومیزان اسانس آن۹۳

بررسی تاثیر متیل جاسمونات بر متابولیت های ثانویه و اثرآنتی اکسیدانی گیاه نعنا فلفلی ومیزان اسانس آن۹۳  فهرست مطالب عنوان صفحه چکیده۱ فصل اول – کلیات ۱-۱ پیشگفتار ۱-۲ اهمیت موضوع۳ ۱-۳ اهداف تحقیق ۴ فصل دوم – بررسی متون و مطالعات دیگران در این زمینه بخش اول – گیاه …

ادامه نوشته »

بررسی عددی معادلات دیفرانسیل غیر خطی، معادله شرودینگر غیر خطی، معادله کورته وگ دی وری۹۲

بررسی عددی معادلات دیفرانسیل غیر خطی، معادله شرودینگر غیر خطی، معادله کورته وگ دی وری۹۲ فهرست مطالب  فصل اول ۱-۱ معادلات دیفرانسیل خطی و غیرخطی.. ۳ ۱-۲ تفاوت­های بین معادلات خطی و غیرخطی …..۳ ۱-۳ معادله شرودینگر غیرخطی.. ۵ ۱-۴ معادله کورته وگ دی وری.. ۱۲ فصل دوم ۲-۱ تاریخچه …

ادامه نوشته »

بررسی فعالیت نانوکاتالیست آندی بر پایه پلاتین جهت کاربرد در پیل های سوختی الکلی

بررسی فعالیت نانوکاتالیست آندی بر پایه پلاتین جهت کاربرد در پیل های سوختی الکلی   چکيده در این پروژه ابتدا نانوکاتالیست پلاتین/کربن به وسیله‌ی کاهش شیمیایی نمک پلاتین با کاهنده شیمیایی سدیم بور هیدرید سنتز شد. ویژگی‌های ساختاری و مورفولوژی نانوکاتالیست سنتز شده با استفاده از طیف­سنجی پراکنش انرژی و …

ادامه نوشته »